de gegevensuitwisseling in Yulp

Bleds, uw zekerheid in thuisverpleging

Hieronder ziet u welke gegevens er in Yulp staan. Er wordt ook uitgelegd hoe u hiervoor toestemming kunt geven.

Welke medische gegevens zijn te bekijken via Yulp
Verpleegkundigen kunnen via Yulp de volgende medische gegevens bekijken:

  • Uw naam, adres en leeftijd.
  • Informatie over de indicatie waarvoor u de voorgeschreven behandeling krijgt.
  • Informatie over uw eventuele allergieën.
  • Informatie over de medicijnen die u hebt gekregen van de apotheek.
  • Informatie over eventuele bijwerkingen of bijzonderheden die u ervaart of heeft ervaren n.a.v. het gebruik van het voorgeschreven geneesmiddel en of de verzorging bij u thuis.

Wie mag uw medische gegevens wel of niet bekijken?
Uw gegevens kunnen alleen worden bekeken door de apotheek van het ziekenhuis, de zorgverleners in het ziekenhuis, de verpleegkundige van Bleds Healthcare die bij u thuiskomt als dat nodig is voor de behandeling en de coördinatoren van het zorgbedrijf Bleds die voor uw behandeling in opdracht van het ziekenhuis de best passende verpleegkundige toewijst. Zij moeten daarvoor allen op een beveiligde manier inloggen. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens niet bekijken.

Hoe geeft u toestemming om deze medische gegevens te delen via Yulp?
Voordat de zorgverlener uw gegevens deelt via Yulp, vraagt hij/zij om uw toestemming. U kunt toestemming geven door tegen uw zorgverlener te zeggen dat u het goed vindt dat hij/zij uw actuele medische gegevens deelt. U kunt uw toestemming op elk moment, zonder opgave van reden, weer intrekken als u niet meer wilt dat uw gegevens worden verwerkt in Yulp. Om uw toestemming in te trekken kunt u contact opnemen met Bleds Healthcare via de  contactgegevens zoals vermeld hieronder.

Wat gebeurt er als u geen toestemming geeft?
Dan kunnen andere zorgaanbieders uw medische gegevens niet bekijken via Yulp. Ook niet bij spoedgevallen. U bepaalt zelf of u wel of geen toestemming geeft.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens in Yulp?
Uw ziekenhuis en Bleds Healthcare zijn verantwoordelijk voor het veilig en betrouwbaar delen van uw gegevens via Yulp.

Bewaartermijn
Op grond van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst bewaart Bleds Healthcare uw gegevens voor een termijn van 20 jaar, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt ons in bepaalde gevallen ook verzoeken om uw persoonsgegevens door te geven aan een andere partij.

Wanneer u de genoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u uw verzoek sturen naar de contactgegevens zoals vermeld hieronder. Geef daarbij duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. Wij kunnen u aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren.

Wilt u meer weten over uw rechten als patiënt?
De Patiëntenfederatie Nederland komt op voor iedereen die zorg nodig heeft. Neem contact op met het Nationale Zorgnummer via:
Telefoon: 0900-2356780 (20 cent per gesprek)
E-mail: info@nationalezorgnummer.nl
Website: www.nationalezorgnummer.nl of www.npcf.nl

… over de bescherming van medische gegevens
Op www.rijksoverheid.nl staat meer informatie over de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). U kunt zoeken op ‘rechten van patiënten’.

Klachten
Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals hieronder vermeld. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl voor meer informatie over het indienen van een klacht.

De contactgegevens van Bleds Healthcare:
Bleds Healthcare
Gooimeer 1,
1411 DC Naarden
info@bleds.nl
www.bleds.nl

U kunt deze informatie ook terugvinden in de Informatiefolder Gegevensuitwisseling Yulp. Download de folder hier.